පැන්ෂන් යන හැටේ සීමාව පාර්ලිමේන්තුවටත් අදාළයි

පැන්ෂන් යන හැටේ සීමාව පාර්ලිමේන්තුවටත් අදාළයි
පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම් කාර්ය මණ්ඩලයේ වයස අවුරුදු 60 සම්පූර්ණවූ සාමාජිකයන්ද ලබන දෙසැම්බර් මස 31 වැනි දින විශ්‍රාම ගැන්වීමට රජය තීරණය කර ඇත.
 
පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම්වරයාගේ කාර්ය මණ්ඩලයේ පිරිසක් විශ්‍රාම යෑමේ අවම වයස 65 දක්වා දීර්ඝ කර ගැනීමට පසුගිය දිනවල උත්සාහයක නිරතව සිටියහ.
 
මේ අතර පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම්වරයාගේ කාර්ය මණ්ඩලයේ වයස 60 සම්පූර්ණවූ සාමාජිකයන්ට තමන්ගේ කැමැත්ත පරිදි ලබන දෙසැම්බර් මස 31 වෙනිදා හෝ ඊට පෙර විශ්‍රාම ගත හැකි බව පාර්ලිමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ( පරිපාලන) තච්චනා රාණි මහත්මිය විශේෂ චක්‍රලේඛයක් පසුගිය 21 වෙනිදා දාතමින් යුතුව නිකුත් කරමින් දැනුම්දී ඇත.
 
විශ්‍රාම ලිපි ගොනු සකස් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ලේඛන ආයතන කාර්යාංශය වෙත බාරදෙන ලෙස වයස 60 සම්පූර්ණ වීම නිසා ලබන දෙසැම්බර් මස විශ්‍රාම ගැනීමට නියමිත නිලධාරීන්ට එමගින් දන්වා තිබිණ.
 
මේ අතර පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම් කාර්ය මණ්ඩලයේ සාමාජිකයකු වයස අවුරුදු 50 ට එලඹීමෙන් අනතුරුව අවුරුදු 60 ට පෙරාතුව විශ්‍රාම යෑමට අදහස් කරන්නේ නම් විශ්‍රාම යෑමට අපේක්ෂා කරන දිනට මාස හයකට පෙර ඒ බව ලිඛිතව දැනුම්දී කතානායකවරයාගේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතු බව පරිපාලන අධ්‍යක්ෂවරිය වැඩිදුරටත් දැනුම්දී ඇත.