රජයේ සේවකයින් ඇඳුම් අඳින්න ඕනෑ මෙහෙමයි

රජයේ සේවකයින් ඇඳුම් අඳින්න ඕනෑ මෙහෙමයි

රාජ්‍ය නිලධරයන්ගේ ඇඳුම සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ප්‍රියන්ත මායාදුන්නේ මහතා විසින් රජයේ සේවකයින්ට ගැලපෙන සුදුසු ඇදුම සම්බන්යෙන් චක්‍රෙල්ඛයක් නිකුත් කර ඇත.

එම චක්‍රෙල්ඛය පහතින් දැක්වේ.