අපොස (උ.පෙළ) විභාගය අද සිට ඇරඹේ

අපොස (උ.පෙළ) විභාගය අද සිට ඇරඹේ

අපොස (උ.පෙළ) විභාගය අද (23) සිට ආරම්භ වන අතර පෙබරවාරි 17 දක්වා විභාගය පැවැත් වේ.

ඉරිදා සහ රජයේ නිවාඩු හැර සම්පූර්ණ දින 22ක් විභාගය පැවැත් වේ. මෙවර විභාගයට පෙනී සිටින සමස්ත අයදුම්කරුවන් ගණන 3,31,709කි. එයින් 2,78,196ක් පාසල් අයදුම්කරුවන්ය. දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි විභාග මධ්‍යස්ථාන 2,200ක් පිහිටුවා තිබේ.

විභාගය පැවැත්වෙන කාලසීමාවේදී අවශ්‍ය ප්‍රවාහන පහසකම් සැපයීම සඳහා ශ්‍රි ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය , දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ,පෞද්ගලික මගී ප්‍රවාහන සංගම් , ශ්‍රි ලංකා ප්‍රවාහන කොමිෂන් සභාව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ එක්ව කටයුතු කරනු ලැබේ.