පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින් 5000 ඉල්ලා විරෝධතාවයකට සූදානමක්

පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින් 5000 ඉල්ලා විරෝධතාවයකට සූදානමක්
පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ටත් රුපියල් 5000 දීමනාව ලබාගැනීම සඳහා මේ මස 21 වැනි දින විරෝධතා  සංවිධානය කරන බව ලංකා වෘත්තිය සමිති සම්මෙලෙනය නිවේදනය කර තිබේ.
 

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් නිදහස් වෙළෙඳකලාප සහ පොදු සේවා සේවක සංගමයේ ලේකම් ඇන්ටන් මාකස් මහතා ප්‍රකාශ කළේරට පුරා සියලු නගරවල සියයු කර්මාන්ත ශාලාවල සහ වැඩපිළිවෙළ විරෝධතා සංවිධානය කරන අතර ඒ ඒ ආයතනවල විරෝධාතා සඳහා සුදුසු වේලාවක් වෙන්කරවා ගැනීමේ නිදහස සේවකයන්ට ලබාදෙන  බවයි.