කොළඹ ජාතික රෝහලේ මේ වන විට තත්ත්වය (Photo)

Previous Next

සෞඛ්‍ය කණිෂ්ඨ කාර්ය සහායකයින් අද සිට අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයක ඉල්ලීම් එකොළහ දිනාගැනීමට ලෙඩ නිවාඩු දමා කොළඹ පැවැත්වීමට නියමිත පා ගමන සඳහා ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහලේ සූදානම් කරමින්