කාගෙද මේ බලවේගේ - හෙද සේවේ බලවේගේ

කාගෙද මේ බලවේගේ - හෙද සේවේ බලවේගේ

කාගෙද මේ - බලවේගේ
පරිපූරක - අතුරු ඇතුළු
හෙද සේවේ - බලවේගේ
පාගා දාපු - අපෙ අයිතිය
දිනන්න එන - බලවේගේ

ලොවම දිනූ - සුවසේවයේ
බිඳිනු එපා - අභිමානේ
සුව වෘත්තික - සහයෝගේ
රැල්ල නැඟෙයි - බලවේගේ

දෙදාස් හයේ - චින්තනයේ
බලෙන් ඔබපු - චක්‍රලේකෙ
වැටුප අනූව - බමුණු කුලය
හදල දීපූ - චක්‍රලේකෙ

විෂමතාව - බේරගන්න
රනුග්ගේගේ - වාර්තාවේ
දුන් විසඳුම් - ඇයි ප්‍රමාද

වෘත්තිකයිනි - පෙරට එන්න
සුව සේවය - බේරගන්න
රැකගන්නට - අභිමානය
අධ්‍යාපන - සම අයිතිය

ජුන්ටාවකට - යට කරවපු
පරිපාලන - මාෆියාව
සේවාවම - විකුනං කන
මිතුරන් හට - ටෙන්ඩර් දෙන
සල්ලි ගිලින - මාෆියාව
නැති කරනවා - සුව සේවය

උපාධියට - නිසි සැලකුම්
උගත් කමට - නිසි තනතුරු
හැම රටකම - තියන ක්‍රමය
ලබා දියව් - අපේ රටට

පහත හෙලව් - ඖෂධ මිල
ලබා දියව් - පාළණ මිල
මාස්ක් දියව් - දරුවන් හට
නවතා දමව් - මැරෙනා එක
මහ පාරේ - පෝලිම් වල
රෝහල් වල - බෙහෙත් නැතුව

අපේ දිනුම - අපේ සටන
රකින්නටයි - සුව සේවය
හදන්නටයි - ක්‍රමවේදේ
ජනතාවනි - පෙරට එන්න
මේ සටනට - සහය දෙන්න