සාප්පු හා කාර්යාල සේවක පණතේ සේවකයින්ට වැදගත් ප්‍රතිපාදන

සාප්පු හා කාර්යාල සේවක පණතේ සේවකයින්ට වැදගත් ප්‍රතිපාදන

01.ගැටළුව :

 1954 අක 19 දරණ සාප්පු හා කාර්යාල සේවක පණතේ අරමුණ කුමක්ද?

පිළිතුර :

මෙම පණතේ අරමුණ වන්නේ සාප්පු හා කාර්යාල සේවයේ යෙදී සිටින සේවකයින්ට සේවා පහසුකම් සැපයීම,සේවා කාලයන් නියම කිරීම, අතිකාල දීමනා, නිවාඩු,වේතන නීති රීති හා ප්‍රසූතිකාධාර පහසුකම් ආදිය ලබා දීමයි.

02.ගැටළුව:

යම් ආයතනයක් සාප්පුවක්ද කාර්යාලයක්ද යන්න දැන ගන්නේ කෙසේද?

පිළිතුර :

සාප්පු හා කාර්යාල පණත අනුව සාප්පුවක් හා කාර්යාලයක් යන්නට දී ඇති අර්ථකථනය අනුව සාප්පුවක් යනු බොහෝවිට භාණ්ඩ හා සේවා අලෙවි කරන ස්ථානයක් අදහස් කරන අතර කාර්යාලයක් යනු ලිපි කටයුතු කරන ස්ථානයක් අදහස් වේ.

සමහරවිට එකම ස්ථානයක සාප්පුවක් හා කාර්යාලයක් තිබිය හැක. ඒ අනුව සාප්පුවක් යනුවෙන් සිල්ලර හා තොග වෙළෙඳ ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යන ස්ථාන, නේවාසික හෝටල්, ආහාර හා බීම වර්ග අලෙවි කරන ස්ථාන, කොණ්ඩා කපන්නන් හා සකස් කරන ස්ථාන, ලොන්ඩරි, ඩයි කිරීම්, ඩයික්ලීන්,ඡායාරූප ශාලා ආදිය ඇතුළත් වේ.

බැංකුවක, රක්ෂණ සමාගමක, නැව් සමාගමක, සංයුක්ත ස්කන්ධ සමාගමක,වතු නියෝජිත, ප්‍රචාරක නියෝජිත, ප්‍රවාහන නියෝජිත වැනි පුද්ගලයෙකුගේ සමාගමක කටයුතු කිරීම සඳහා පවත්වාගෙන යනු ලබන ආයතනද තවද වෙළෙඳ සැලක, කර්මාන්ත ශාලාවක,වත්තක,ආපන ශාලාවක, සමාජ ශාලාවක, පුවත්පත් හා පොත්පත් විකුණන ආයතනයක කාර්යාල සේවාවන් කාර්යාල සේවාවන්, ගණකාධිකාරීන්, නීතිඥයන්, වෛද්‍යවරුන්,වෙන්දේසිකරුවන්, තක්සේරුකරුවන්, මිනින්දෝරුවන්, කෙටුම්පත් කරුවන්, වෘත්තීය සමිති අනො‍යාන්‍යාධාර සමිති කාර්යාල, පෞද්ගලික පාසල් කාර්යාල, රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සහ ආයතන කාර්යාල ගණයට වැටේ.

03. ගැටළුව :

මෙම පණත යටතේ දවසකට අයත් සේවාකාලය කොපමණද?

පිළිතුර :

දිනකට කෑමට පැයක විවේකයක් සමඟ පැය 09ක කාලයක් අයත් වේ. කෑම පැය නැතිව පැය 08ක කාලයක් අයත් වේ.

04. ගැටළුව

මෙම පණත යටතේ සතියකට අයත් සේවා කාලය කොපමණද?

පිළිතුර :

සතියකට අයත් සේවා කාලයට දින 5 1/2ක් හෝ පැය 45ක් අයත් වේ.

05.ගැටළුව :

මෙම පණත යටතේ වේතන ගෙවිය යුත්තේ මාසිකවද? දෛනිකවද?

පිළිතුර :

මාසිකව ගෙවීම අනුමත ක්‍රමයයි.