නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය කාලය තුළ දුම්රිය ධාවනය කිරීම

නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය කාලය තුළ දුම්රිය ධාවනය කිරීම

නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය කාලය තුළ දුම්රිය ධාවනය කිරීමේ වේලාවන් පිළිබඳව දැක්වෙන නිවේනදයක් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් විසින් නිකුත් කර ඇත.

එම නිවේදනයේ දැක්වෙන පරිදි උසස්පෙළ විභාගයට මුහුණදෙන සිසුන්, ඔවුන් සමග යන දෙමව්පියන්ට හා ගුරුවරුන්ට පමණක් මෙම දුම්රියයන් වෙන් කර ඇති බවයි

එම නිවේදනය පහතින් දැක්වේ,

duuu