සෞඛ්‍ය සේවකයින් උද්ඝෝෂණයේ

Previous Next

සතියේ වැඩකරන පැය 08ට වැටුලෙන් 01/30ක් දිනාගැනීම හා සියලුම සෞඛ්‍ය ආදේශක සේවකයින් ස්ථිර කරගැනීම ඇතුළු ඉල්ලීම් 10 මුල් කරගෙන 19 දින ගාල්ල, බලපිටිය මූලික රෝහලේ සහ කෑගල්ල රඹුක්කන දිසා රෝහල් වල ඒකාබද්ධ සෞඛ්‍ය සේවක සංගමය විසින් විරෝධතා උද්ෂඝෝණෙ පැවැත්විය.