ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන්ට අවස්ථාවක් -ඉක්මනින් අයඳුම් කරන්න

ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන්ට අවස්ථාවක් -ඉක්මනින් අයඳුම් කරන්න
අභ්යාසලාභී උපාධිධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීම – 2022 සඳහා අයඳුම්පත් කැඳවා තිබේ.
 

අභ්යාසලාභී උපාධිධාරීන් රැකියාගත කිරිමේ වැඩසටහන” යටතේ බඳවා ගත් උපාධිධාරීන් හා ඩිප්ලෝමාධාරීන් ඌව පළාත් සභාවට අයත් සිංහල හා දෙමළ මාධ්ය පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීම – අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය – 2022.08.22 දින වේ.

සිංහල නිවේදනය - සම්පූර්ණ විස්තර මෙතැනින්

සිංහල අයඳුම්පත්‍රය මෙතැනින් - ආදර්ශ සිංහල අයඳුම්පත්‍රය