ජල සම්පාදනේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග අඛණ්ඩව ඉදිරිය

ජල සම්පාදනේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග අඛණ්ඩව ඉදිරිය

ජල සම්පාදන සේවකයින් මාර්තු 13 වනදා සිට ආරම්භ කළ අඛණ්ඩ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග වලින් ඉල්ලා සිටි ඉල්ලීම් කිසිවකට පිළිගත හැකි ප්‍රතිචාර බලධාරීන්ගෙන් නොලැබීම නිසා එම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙනයාමට ජල සම්පාදන වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ සංධානය තීරණය කර තිබෙන බව මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කිය සිටී.

එම නිවේදනයෙන් වැඩිදුරටත් පවසන්නේ,

ඒ අනුව ඉංජිනේරුවන් ඇතුලූව ඇතුලූව සියලූ විධායක නිලධාරීන් අකුරට වැඩ ව්‍යාපාරයක් දිගටම ක්‍රියාත්මක කරයි. පරිපාලනයට සතියක කාලයක් ලබා දී ඇති අතර පිළිගත හැකි ප්‍රතිචාර නොලැබෙන්නේ නම් දැඩි ක්‍රියාමාර්ගවලට යනු ඇත.

පහත රාජකාරී කරනු නොලැබේ.

  • සියලූම කළමණාකාරීත්ව රැස්වීම්, ප්‍රගති රැස්වීම් වර්ජන කිරීම. වාර්ථා සැපයීම් නොකර සිටීම
  • භාණ්ඩ සහ සේවා මිලදී ගැනීම්වලට අදාල ටෙන්ඩර් ඇගයීම් කටයුතු නොකර සිටීම
  • ජල සම්පාදන විසන්ධි කිරීම් වැඩසටහන් නොකිරීම