වරාය වෘත්තීය සමිති නායකයින් සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සමග කළ සාකච්ඡාව (VIDEO)